Tuusulan Ratsastajat ry:n säännöt 

1. Yhdistyksen nimi on Tuusulan Ratsastajat ry ja sen kotipaikka on Tuusulan kunta. 

2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja -tietoutta sekä laajentaa ratsastusurheilun harrastajien piiriä. 

3. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kilpailuja ja kursseja, toimeenpanee keskustelu- ja opetustilaisuuksia sekä järjestää yhteisiä ratsastustilaisuuksia. 

4. Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto – Finlands Ryttarförbund ry:hyn sekä muihin kotimaisiin hevosurheilu- ja jalostusliittoihin.

5. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Alle 18-vuotiaat ovat juniorijäseniä, joista voidaan yhdistykseen muodostaa junoriosasto hallituksen määräämällä tavalla. Hallitus on yhdistylain 11 §:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen jäsenyydestä eronnut tai erotettu ei ole oikeutettu käyttämään yhdistyksen jäsenmerkkiä. 

6. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannattavia ja kunniajäseniä. Kunniajäseneksi voi yhdistys kokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua. Kannattajajäseniksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka suorittaa vuotuisena jäsenmaksuna vähintään 5-kertaisen vuosimaksun tai kertakaikkisena jäsenmaksunaan vähintään 20-kertaisen vuosimaksun. Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään syyskokouksessa. Yhdistyksen kokouksissa saa juniorijäsen käyttää puhe- mutta ei äänioikeutta, muilla jäsenillä on yhtälainen äänioikeus. Saavutetut jäsenoikeudet turvataan. 

7. Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksessa valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksan kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain ensi kerran arvan perusteella. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun joku hallituksen jäsenistä sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on saapuvilla. Äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. Kokouksissa on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. 

8. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan, toiminnanjohtajan sekä muut tarpeelliset virkailijat hallitus valitsee joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Juoksevien asioiden hoitoa varten hallitus asettaa keskuudestaan 2-5 jäsenisen työtoimikunnan, jonka tehtävät määrää hallitus. Lisäksi hallitus voi valita erityisiä tehtäviä hoitamaan toimikuntia. 

9. Hallituksen tehtävät

1. Ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja edistämiseksi. 

2. Pitää yhteyttä Suomen Ratsastajainliittoon sekä muihin keskusjärjestöihin, joihin yhdistys kuuluu

2. Edustaa yhdistystä ulospäin, hankkia oikeuksia sekä esiintyä kantajana ja vastaajana

4. Kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä esille tulevat asiat

5. Toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset.

6. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta.

7. Hyväksyä yhdistyksen jäseneksi pyrkivät ja erottaa jäsen yhdistyksestä.

8.  Määrätä valiokuntien ja alaistensa toimikuntien jäsenet ja tehtävät, ellei yhdistyksen kokous ole Hniitä määrännyt

9. Hoitaa jäsenluetteloa ja koota jäsenmaksut; 

10. Laatia ehdotus yhdistyksen vuosikertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi talousarvioehdotuksineen.

11. Huolehtia ja vastata siitä, että yhdistyksessä pidetään sellaista kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat.

12. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat. 


10. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä. 

11. Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. 

12. Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmiina ja se on jätettävä tilintarkastajille vähintään 3 viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen hallintoa sekä sen tilit, kassa, arvopaperit ja muu omaisuus sekä jättää hallitukselle yhdistykselle osoitettu tarkastukertomus hyvissä ajoin ennen kokousta. 

13. Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa: kevätkokoukseen helmi- maaliskuussa ja syyskokoukseen loka- marraskuussa. Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään (1/10) kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta joko kiertokirjeellä tai ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle syyskokoukselle tarkoitetussa asiassa tammikuun 15. päivään mennessä. 

14. Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

Kevätkokous

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä äänten laskijat.

2. Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Päätetään kokouksessa käsiteltävistä asioista.

4. Käsitellään ilmoitusasiat. 

5. Esitetään vuosikertomus.

6. Esitetään tilit ja tilintarkastajain antama lausunto.

7. Päätetään tili- ja vastuuvapaudesta.

8. Päätetään muista halituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 13 §:n ja yhdistyslain 14 §:n määräykset.

 Syyskokous

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä äänten laskijat

2. Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. 

3. Päätetään jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta.

4. Päätetään toimihenkilöiden palkkioiden suuruudesta.

5. Käsitellään toimintaohjelma seuraavaa vuotta varten.

6. Käsitellään talousarvioehdotus.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.

8. Valitaan neljä jäsentä hallituksen erovuoroisten tilalle.

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan.

10. Käsitellään ilmoitusasiat.

11. Päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista, ottaen huomioon näiden sääntöjen 13 §:n ja yhdistyslain 14 §:n määräykset. Uuden hallituksen toiminta alkaa seuraavan vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä. 


15. Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkistettava ja säilytettävä arkistossa. 

16. Äänestykset ja vaalit suoritetaan avoimena, mikäli joku ei vaadi suljettua äänestystä tai vaalia. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. 

17. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyss' yhdistyksen kokouksessa ja kummassakin vähintään ¾ osaa enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta mainittava. Jos yhdistys purkautuu on sen varat luovutettava jollekin ratsastusurheilun hyväksi toimivalle oikeustoimikelpoiselle yhdistykselle viimeisen kokouksen lähemmin nimeämällä tavalla. 

18. Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistylakia.