Tuusulan Ratsastajat ry:n säännöt 

Tuusulan Ratsastajat ry:n säännöt 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Tuusulan Ratsastajat r.y. ja sen kotipaikka on Tuusula. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä TuuR. 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu 

● Yhdistyksen tarkoituksena on ratsastusurheilun ylläpitäminen ja edistäminen. Yhdistys järjestää jäsenilleen ratsastusurheilua ja liikuntaa edistävää koulutus- ja valmennustoimintaa. 

Yhdistyksen toiminnan laadun perustana ovat liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet ja yhdenvertaisuuden edistäminen hevosurheilun parissa. Yhdistys on sitoutunut noudattamaan urheilun Reilun Pelin - periaatteita, kansallisia ja kansainvälisiä antidopingsäännöstöjä sekä muita hevosten terveyttä koskevia ohjeita ja määräyksiä. 

Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto ry:hyn sekä muihin kotimaisiin hevosurheilu- ja jalostusliittoihin sekä urheilu- ja liikuntajärjestöihin. Näistä jäsenyyksistä päättää yhdistyksen hallitus. 

3§ Tarkoituksen toteuttaminen 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:

 • kilpailutoimintaa 
 • koulutustoimintaa 
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa 
 • nuorisotoimintaa 
 • kuntoliikuntaa 
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa 
 • muuta tarkoitustaan edistävää toimintaa 

4§ Varainhankinta 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys 

 • kerää jäsenmaksua 
 • järjestää maksullisia kilpailuja, koulutustilaisuuksia, kursseja, huvitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia 
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
 • voi harjoittaa pienimuotoisesti hevosharrastukseen liittyvien tuotteiden myyntiä 
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 

5§ Yhdistyksen jäsenyys 

Yhdistys noudattaa niiden liittojen ja yhdistysten sääntöjä, joiden jäsenenä se on. 

5.1§ Yhdistyksen jäsenet 

Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen ja Suomen Ratsastajainliiton sääntöjä ja päätöksiä. 

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat seniori-, juniori, perhe- ja kunniajäsenet. 

Yhdistyksen seniorijäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö. Yhdistyksen juniorijäseneksi voi liittyä jokainen alle 18-vuotias tai kalenterivuoden aikana 18 vuotta täyttävä henkilö. Yhdistyksen perhejäseneksi voi liittyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa yhdistyksen varsinaisen jäsenen kanssa. 

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksellä seuran päätöksellä kutsua henkilö, joka merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa ja ratsastusta urheiluna. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksellä seuran päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. 

Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

5.2§ Jäsenen eroaminen 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti. Jo maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta. 

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan 12 kuukauden kuluessa jäsenmaksun erääntymisestä. 

5.3§ Jäsenen erottaminen 

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta vastaan taikka muuten hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa. Erottamiseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosan (¾) asian käsitelleessä kokouksessa annetuista äänistä. 

Jo maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta. 

5.4§ Jäsen- ja liittymismaksut 

Liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruuden kunkin jäsenyystyypin osalta seuraavalle kalenterivuodelle päättää yhdistyksen syyskokous. Maksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmille. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksuja. 

6§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus. 

Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen internetsivuilla tai sosiaalisen median kanavissa tai toimitettava sähköpostitse jäsenille viimeistään 7 vuorokautta ennen kokousta. 

Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, siitä on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys syyskokouksessa käsiteltävien asioiden osalta viimeistään elokuun loppuun mennessä ja kevätkokouksessa käsiteltävien asioiden osalta viimeistään joulukuun loppuun mennessä. 

Yhdistyksen kokouksissa on seniori-, perhe-, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla kullakin yksi ääni. Jäsen ei voi valtuuttaa toista henkilöä edustamaan hänen sijaistaan. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus olla paikalla yhdistyksen kokouksissa. Kannatus- ja juniorijäsenellä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

Hallitus voi päättää, että jäsenet voivat osallistua yhdistyksen kokoukseen postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Hallitus antaa kussakin tilanteessa tarkemmat määräykset etäosallistumisesta, jotka on ilmoitettava viimeistään kokouskutsussa. 

Yhdistyksen kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövaaleissa arpa, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan ääni. 

6.1§ Kevätkokous 

 1.  Kokouksen avaus 
 2. Kokouksen sääntömääräisyyden, päätösvaltaisuuden ja äänivaltaisten määrän toteaminen 
 3. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
 4. Kokouksen sihteerin valinta 
 5. Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan valinta 
 6. Kahden (2) ääntenlaskijan valinta 
 7. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 8. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 
 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
 10. Käsitellään hallituksen kevätkokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet 
 11. Käsitellään jäsenten kevätkokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään joulukuun loppuun mennessä 
 12. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset 
 13. Kokouksen päättäminen 

6.2§ Syyskokous 

 1. Kokouksen avaus 
 2. Kokouksen sääntömääräisyyden, päätösvaltaisuuden ja äänivaltaisten määrän toteaminen 
 3. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
 4. Kokouksen sihteerin valinta 
 5. Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan valinta 
 6. Kahden (2) ääntenlaskijan valinta 
 7. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 8. Päätetään eri jäsentyyppien liittymis- ja jäsenmaksuista tulevalle vuodelle 
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle 
 10. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi 
 11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 7§:ä noudattaen 
 12. Valitaan yksi tai kaksi (1-2) tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa varahenkilöineen 
 13. Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet 
 14. Käsitellään jäsenten syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään elokuun loppuun mennessä 
 15. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset 
 16. Kokouksen päättäminen 

6.3§ Ylimääräiset kokoukset 

Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. 

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää, tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen kaikista äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti hallitukselta erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytänyt. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle viipymättä. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta ja äänivallasta on voimassa samat säännöt kuin yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa.

7§ Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä. 

Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Vuosittain erovuorossa on neljä (4) jäsentä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimittää muut yhdistykselle tarvittavat toimihenkilöt, kuten sihteerin ja rahastonhoitajan. 

7.1§ Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehtävänä on 

 • johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
 • päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä 
 • edustaa yhdistystä sekä vastata yhdistyksen puolesta 
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet 
 • ylläpitää jäsenluetteloa 
 • kutsua yhdistyksen kokoukset kokoon, valmistella ja esittää kokouksille sääntöjen mukaan esitettävksi merkityt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöön kokousten päätökset 
 • tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi 
 • valita tarvittavat toimihenkilöt, toimikunnat ja työryhmät sekä määrätä valitsimiensa toimihenkilöiden, toimikuntien ja työryhmien tehtävät 
 • nimetä yhdistyksen edustajat sidosryhmäyhteistyöhön siltä osin, mitä yhdistyksen kokous ei määrää 
 • vastata yhdistyksen julkaisutoiminnasta ja viestinnästä 
 • vastata muista yhdistyksen lakisääteisistä asioista ja toiminnan vaatimista operatiivisista asioista 

7.2§ Hallituksen kokoontuminen 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä heiltä vaatii. Kokouskutsu julkaistaan hallituksen jäsenille kirjallisesti viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen hallituksen kokoukset voidaan järjestää etäkokouksina. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä ovat paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. 

7.3§ Toimikunnat, jaokset ja työryhmät 

Hallitus voi avukseen asettaa tarpeellisen määrän toimikuntia, jaoksia sekä muita työryhmiä valmistelemaan ja hoitamaan niille annettuja tehtäviä. 

Toimikunnat, jaokset ja työryhmät voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten,että yhdistyksen hallitus vahvistaa tehdyt oikeustoimet. 

8§ Yhdistyksen nimenkirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Yhdistyksen hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

9§ Tilikausi ja talouden tarkastaminen 

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Talouden tarkastajana toimii tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja syyskokouksen päätöksen mukaisesti. 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on toimintakertomuksen kanssa esitettävä talouden tarkastajalle viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kevätkokousta. Talouden tarkastajan tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. 

10§ Sääntöjen muutos 

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä. Muutosehdotus ja hallituksen päätösesitys on julkaistava yhdistyksen kokouksen kokouskutsun yhteydessä. 

11§ Yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös yhdistyksen kokouksessa, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä. Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa samoja päämääriä edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle yhdistyksen viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, varat käytetään samaan tarkoitukseen. 

Purkautumiseen liittyvistä selvitystoimista huolehtii hallitus, ellei yhdistyksen kokous päätä valita hallituksen sijaan yhtä tai useampaa selvitysmiestä. Yhdistyksen purkautumisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 

12§ Yhdistyslaki 

Muuten on noudatettava, mitä yhdistyslaissa ja muussa lainsäädännössä säädetään.